Click for more products. ()
No produts were found.
Waluta / Język Loved Viewed

Konkurs na Facebooku z okazji 1000 polubień | Magmara

Regulamin konkursu organizowanego z okazji 1000 polubień na platformie Facebook

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest P.U.H.P. MAGMARA, ul. Wojska Polskiego 94, 97-545 Gomunice, NIP: 8771128937

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/magmarapl (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage oraz oznaczenie conajmniej 3 znajomych w komentarzu.
6. Konkurs trwa od 03.06.2021 do 18.06.2021 do godziny: 23:59:59
7. Wyniki zostaną ogłoszone nie później jak 7 dni po zakończeniu konkursu w odpowiedzi na komentarz jednej z osób.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

Zadanie konkursowe 

9. Zadanie konkursowe polega na opisaniu swojego ulubionego ubioru letnie.
11. W konkursie zostanie wylosowany jeden zwycięzca.
10. Pracownicy firmy Organizatora wylosują komentarz, którego autor zostanie uznany jako zwycięzca;

11. Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem odpowiedzi na zwycięski komentarz.

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest: Bon o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym magmara.pl
12. Nagrodę można odebrać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości na Facebooku, lub wiadomości e-mail, którą należy wysłać na adres [email protected]
13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.06.2021 Po tym terminie Zwycięzca straci prawo do nagrody oraz zostanie wylosowany kolejny uczestnik, który zostanie nowym Zwycięzcą.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

Menu

Menu

Waluta / Język

Create a free account to save loved items.

Sign in